Tecnicas (video)

 

Seoi Otoshi 

Seoi Otoshi 

Yama Arashi

 

 

Yoko Gake

Yoko Guruma

Yoko Guruma, Side Wheel

Uki Waza

Uki Waza, Floating Technique

Sumi Gaeshi

Sumi Gaeshi

Uranage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomoe Nage

Tomoe Nage, Circle Throw

Uchimata

Ashi Guruma

De Ashi Barai

_______________________________

Kibisu-gaeshi
 

Kata-guruma 

 

 

 

Ippon-seoi-nague

 

Morote-Seoi-Nage

moroteseoinage.gif